Μην το χάσεις!

Επίδομα Κυοφορίας και Λοχείας:

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιδοτεί τις άμεσα ασφ/νες για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.
Για να τύχουν αυτών των επιδομάτων πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

 Δικαιολογητικά:
1/Ασφαλιστικά βιβλιάρια των δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το οποίο ελέγχει τον εργοδότη.2/Βιβλιάριο υγείας (ατομικό, οικογενειακό)3/Βεβαίωση του γυναικολόγου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πιθανή ημέρα τοκετού4/Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται - Δήλωση δική της για την ημέρα διακοπής (χορηγείται έντυπο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)4/Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (μετά τον τοκετό για το επίδομα λοχείας).

Βοήθημα τοκετού
Το εφάπαξ βοήθημα τοκετού δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένες, οι συνταξιούχοι και οι σύζυγοι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (μέλη οικογένειας) και καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης 4-6 ημερών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του βοηθήματος τοκετού είναι τα εξής:
1)Ασφαλιστικό βιβλιάριο του /της δικαούχου (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΔΑ, Απόσπασμα Ατομικού      Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα της επιχείρισης.
2) Ατομικό βιβλιάριο υγείας της ασφαλισμένης - δικαιούχου ή αν πρόκειται για την       σύζυγο μέλος οικογένειας του ασφαλισμένου, το ατομικό βιβλιάριο του συζύγου και       το οικογενειακό.
3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Σε περίπτωση γέννησης διδύμων ή τριδύμων χορηγούμε δύο ή τρία βοηθήματα τοκετού, αναλόγως. Αν υπάρξει παθολογική ανέλιξη του τοκετού, εκτός από το βοήθημα τοκετού, παρέχεται και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.

ΟΑΕΔ
Επιπρόσθετα καβάλλεται από τον ΟΑΕΔ συμπληρωματική παροχή μητρότητας σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασίας). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.
Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
· Παροχή στο Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
· Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.Ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ι.Κ.Α. (μάλιστα αν γράψετε στο δικό σας βιβλιάριο το παιδί είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό που θα πάρετε)
2.Βεβαίωση του εργοδότη.
3.Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

Για όσες θέλουν να πάρουν έξι μήνες επιπλέον άδεια υπάρχει η χορήγηση ειδικής προστασίας της μητρότητας δηλαδή 690 ευρώ τον μήνα και επιδόματα αδείας-πάσχα-χριστουγέννων για την οποία θα σας πω αύριο!!

Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...